எவரதி ?

பெயர் :எலும்பொடுசதைநரம்புதிரமுமடங்கியவலைகடலோடி
……குப்பை கொட்டிக்கொண்டிருக்குமிடம்  : இந்திய தொழில்துறை கடன் மற்றும் முதலீடுகள் நிறுவன வங்கி , சைபராபாத் , மண  ஆந்திரா *
……* அரசு நிறுவனமல்ல